Terminarz w roku szkolnym 2022/2023r.

Harmonogram pracy szkoły:

Wydarzenia Terminy
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12. 2022 r.
Ferie zimowe 16.01 – 29.01.2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 06.04 – 11.04.2023 r.
Egzamin kl. VIII 23,24,25 maja 2023 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć

Liczba dodatkowych dni wolnych: 5

 

 

 

3 na egzamin (w tym czasie wszyscy nauczyciele są w szkole)

31.10.2022 r.

02.05.2023 r. ( po 1 Maja)

04.05.2023 r. ( po 3 Maja)

05.05.2023 r.

09.06.2023 r. (po Bożym Ciele)

23,24,24  maja (egzaminy)

 

Dni ustawowo wolne od pracy 14.10.2022r.– zaj. op.-wych.

01.11.2022 r.

11.11.2022 r.

06.01.2023 r.

01.05.2023 r.

03.05.2023 r.

08.06.2023 r. Boże Ciało

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Termin Temat
20.09.2022 r. Zebrania z rodzicami: zapoznanie z dokumentami szkoły, wybór klasowej rady Rodziców, zapoznanie ze zmianami w Statucie, PZO, planem pracy wychowawczej oraz przedstawienie konkretnych propozycji współpracy.

 

Godz. 16.00 – spotkanie wychowawców klas I-III z rodzicami w salach

 

Godz. 16.30 – 17.00 – spotkanie ogólne ze specjalistą (profilaktyka) dla wszystkich rodziców klas I-VIII w sali gimnastycznej w szkole

 

Godz. 17.00 – Spotkanie rodziców klas VIII z Dyrekcją i wychowawcami, zapoznanie rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 

Godz. 17.00 – spotkanie wychowawców klas IV-VII z rodzicami w salach

 

Godz. 17.45 – Spotkanie z Radą Rodziców, przedstawienie programu wychowawczo – profilaktycznego.

02.02.2023 r. Śródroczne zebrania z rodzicami – podsumowanie pracy w I półroczu. Poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze. (Proponowane oceny za I półrocze do 02.01.2023, oceny wystawiane do 10.01.2023 r.)

Zapoznanie rodziców uczniów klas VIII z warunkami przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

06.06.2023 r. Spotkanie klasowe z wychowawcą – informowanie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach rocznych z wszystkich zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej ocenie z zachowania wraz z klasami I-III.

(Oceny proponowane do 05.06.2023r. Oceny wystawiane do 13.06.2023 r.)