LOGOPEDA

Zakres działań logopedy

– We wrześniu logopeda przeprowadza przesiewowe badania, które służą wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy i wczesnej profilaktyce wad wymowy.

– Po zakończeniu badań rodzice dzieci wymagających wsparcia ze strony logopedy otrzymują pisemne informacje oraz zgody na prowadzenie zajęć logopedycznych w szkole.

– Dostarczenie zgody do wychowawcy i założenie „zeszytu logopedycznego” jest równoznaczne z rozpoczęciem zajęć na terenie szkoły.

– Wiąże się z koniecznością zaangażowania się w systematyczne usprawnianie kompetencji językowych dziecka według wskazań logopedy.

 

Nawet kilkuminutowe, ale codzienne i systematyczne ćwiczenia rodzica z dzieckiem są dużą pomocą.

Opieką logopedyczną objęci są uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniami do terapii logopedycznej, uczniowie, którzy posiadają zaburzenia komunikacji językowej powodujące trudności w nauce czytania i pisania oraz uczniowie zakwalifikowani do logoterapii po przeprowadzeniu badań przesiewowych.

Logopeda w trosce o dobro dziecka może prosić Państwa o konsultacje specjalistyczną np. z ortodontą, foniatrą, stomatologiem, audiologiem czy laryngologiem.

W ramach zajęć logopedycznych dzieci wykonują liczne ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to:

– ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe,

– rozwijające pamięć,

-analizę i syntezę wzrokowo-słuchową.

Podstawę ćwiczeń stanowi usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków.

Reedukacja wad wymowy obejmuje korygowanie wadliwych głosek i wywoływanie głosek prawidłowych,  a następnie ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach oraz mowie spontanicznej.

Zajęcia logopedyczne mają na celu także wzbogacanie słownictwa o nowe pojęcia, doskonalenie umiejętności budowania swobodnych wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej, ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.

Opieką logopedyczną  mogą być objęci  uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzmem, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem, środowiskowym ograniczeniem mowy.

Głównym celem terapii jest:

 korygowanie wad wymowy

 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej;
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy);
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie);
 • rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • kształtowanie starannej wymowy;
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek
 • usuwanie wad i zaburzeń komunikacyjnych;
 • dbałość o kulturę słowa potocznego;
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
 • usprawnianie zdolności komunikowania się;
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych;
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej.

logopeda Marta Browarczyk

 

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.
Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.
Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania.

Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy/wad wymowy należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.

Jeśli dziecko nieprawidłowo mówi, czyli:

 • zamienia głoski;
 • opuszcza głoski na początku i końcu wyrazu;
 • zmienia znaczenie wyrazu;
 • mowa dziecka jest cicha, niewyraźna;
 • występują u dziecka wady narządów artykulacyjnych (zbyt krótkie wędzidełko, za duży język, wady zgryzu, nieprawidłowe uzębienie, rozszczepy podniebienia);
 • nie słyszy;

wówczas nie należy lekceważyć tych zjawisk, tylko możliwie szybko zgłosić się do logopedy!!!