Deklaracja dostępności

Wstęp

Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://szkolaklincz.pl  zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespółu Kształcenia w Wielkim Klinczu https://szkolaklincz.pl 

Daty publikacji i aktualizacji

 1. Data publikacji strony internetowej – 15 sierpnia 2015 r.

 2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest:

-częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:

 1. pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie;

 2. serwis może zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;

 3. nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.29

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przy samoocenie i analizie dostępności stwierdzono, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe 

 1. Pod adresem https://szkolaklincz.pl dostępne są dane teleadresowe siedziby Zespółu Kształcenia w Wielkim KlinczuAdres:
  Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu
  ul. Szkolna 22
  83 – 423 Wielki KlinczTelefony:
  Sekretariat Zespołu Kształcenia  (tel./fax) 58 686 15 28, (tel) 58 686 15 53
  Przedszkole: 58 686 14 13

  Godziny pracy sekretariatów:  800 – 1500
  Adres e-mail: zkwk1@wp.pl

 2. Pod adresem https://szkolaklincz.pl dostępny jest numer telefonu (tel./fax) 58 686 15 28, (tel) 58 686 15 53, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej, a także adres poczty elektronicznej: zkwk1@wp.pl
  Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej 

 1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 2. Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich 

https://www.rpo.gov.pl/pl 

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Aby dostać się do budynku, należy pokonać chodnik, następnie schodę oraz drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób niepełnosprawnych dostosowane jest wejście do szkoły od strony północnej gdzie znajduje się pochylnia prowadząca do wejścia.

Szkoła ma własny parking na dziedzińcu przed wejściem głównym od strony ul. Szkolnej. Brak wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego 

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.