Historia

ZAŁOŻENIE   SZKOŁY  PODSTAWOWEJ W  WIELKIM  KLINCZU

   Na terenie Prus reformy oświatowe rozpoczęły się pod koniec XVIII wieku, szkoły stały się instytucjami państwowymi. W 1825 roku wprowadzono w państwie pruskim  obowiązek szkolny dla dzieci w wieku  6 – 14 lat. Za nieusprawiedliwioną  nieobecność  w szkole karano rodziców grzywną. Dzieci nie mogły mieć dalej do szkoły niż 4 km. Prawdopodobnie szkołę wybudował Rudolf Kautza około 1850 roku ( inne źródła podają 1862 rok).

    W 1864 roku  władze  w zaborze  pruskim , w tym i na terenie Wielkiego Klincza , ograniczyły używanie języka polskiego w szkole, tylko dzieci najmłodsze Mogły porozumiewać się w języku polskim. W ten sposób szkoła stała się doskonałym narzędziem germanizacji. Trzeba pamiętać , iż język polski ze szkół usunięto w 1887 roku.

Pierwszy budynek mieścił się w miejscu dzisiejszego przedszkola , czyli przy zbiegu dwóch ulic – Kościerskiej
i Szkolnej. Z kart kroniki szkolnej dowiadujemy się , że  w 1896 roku nauczycielem  tejże placówki  był  Fridrich  Gutsche.

Nowy budynek szkoły  zbudowano na tym samym miejscu w1901 roku. Był to obiekt murowany z dachem pokrytym dachówką . W ścianie frontowej umieszczono osiem okien, a wejście do szkoły znajdowało przy rogu  budynku.

                

CIEKAWOSTKA  SZKOLNA

W  1867 roku  oprócz dzieci  wyznania ewangelickiego do szkoły uczęszczało 46 dzieci katolickich.  Dwa lata później   dzieci obu wyznań  było już w sumie 96, a co bardzo istotne, była to szkoła jednoklasowa, w której uczył tylko jeden nauczyciel .

SZKOŁA  W  WIELKIM  KLINCZU PO ODZYSKANIU  NIEPODLEGŁOŚCI

      Instytucją, wokół której w okresie międzywojennym skupiło się życie społeczno-kulturalne Wielkiego Klincza, była szkoła.

      Pierwszym kierownikiem placówki (po odzyskaniu niepodległości ) został Paweł Klein. W latach 1921-1933 szkołą kierował pochodzący z Olpucha  Teodor Borzyszkowski. W 1928 roku w szkole w trzech klasach uczyło dwóch nauczycieli  i uczęszczało 121 uczniów katolickich  i tylko 6 dzieci ewangelickich .

    Ważną inicjatywą w zakresie szkolnictwa był również zamiar powołania Wiejskiego Uniwersytetu Ludowego w Wielkim Klinczu. W 1935  roku odbyła się konferencja  w Poznaniu, jednakże Uniwersytet nigdy nie powstał.

W czasie II wojny światowej następowała programowa germanizacja dzieci na terenie szkoły. Naukę w języku niemieckim prowadziła wówczas nauczycielka  z  Dortmundu o nazwisku Czarniecka. Kierownikiem szkoły był  Paweł Paulwitz. W języku niemieckim prowadzona była również katecheza przedsakramentalna.

Na godzinach wychowawczych omawiano zasługi wybitnych Niemców   a ich cytaty recytowano na pamięć.  Dzieci z rodzin polskich nosiły literę „P” i ich edukacja w szkole podstawowej trwała cztery lata a dzieci  z niemieckich  rodzin – sześć. 28 lutego 1945roku szkołę zamknięto, w kwietniu 1946 roku wznowiono polską szkołę.


1935

 
1936

 
1936- 1937


1938

CIEKAWOSTKA SZKOLNA

  W 1926 roku nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej  akcji składania życzeń  NARODOWI AMERYKAŃSKIEMU z okazji 150 –lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. USA na stronie internetowej umieściło życzenia z wielu szkół średnich i wyższych. Ze względu na ogromną ilość wysłanych gratulacji od szkół podstawowych wybrano tylko dziesięć najbardziej oryginalnych.

  W ten sposób nauczyciele i uczniowie, którzy 80 lat temu chodzili właśnie do naszej szkoły , zostali szczególnie wyróżnieni przez władze amerykańskie.

SZKOŁA  W  WIELKIM  KLINCZU  PO  1945 ROKU

  Początki oświaty w Wielkim Klinczu po 1945 roku  związane są z osobą kierownika szkoły Jerzego Toporkiewicza , który funkcje tę pełnił do 31.08.1950 roku.  W pierwszych latach po wojnie w szkole brakowało  wszelakich pomocy naukowych .       W tak trudnych warunkach kierownik oraz nauczyciele uruchomili 6 oddziałów  w  dwóch izbach lekcyjnych w budynku własnym i  w jednej izbie wynajętej.

Ogółem do szkoły w latach 1944-1945 uczęszczało 165 uczniów. 

W roku szkolnym 1947-1948 w szkole uczyło już 4 nauczycieli w systemie VII – klasowym w 4 izbach lekcyjnych. Dnia  01.09.1950 roku  kierownikiem szkoły został nauczyciel z Lubieszyna – Jan Kowalewski. Pełnił on tę funkcję aż do 31.08.1964 roku. W 1952 roku  szkoła posiadała już pięcioro nauczycieli i  pięć izb lekcyjnych . Krótko, bo tylko przez jeden rok szkolny 1964-1965, dyrektorem był  Antoni Murglin.

NOWY  BUDYNEK  SZKOŁY PRZY  ULICY  SZKOLNEJ  10

Ze  względu  na braki lokalowe i dużą liczbę dzieci już w 1965 roku przystąpiono do budowy nowego gmachu szkoły. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 12.11.1966 roku.  Placówką  w owym czasie kierował od 01.09.1965 roku Tadeusz Szczodrowski. Pełnił on tę funkcję do 31.08.1968 .

 W roku oddania obiektu szkoła liczyła 10 oddziałów, 273 uczniów i  11 nauczycieli.

    Za kadencji dyrektora Ryszarda Krauze 14 października 1975r. szkole  podstawowej nadano imię Komisji Edukacji Narodowej.  Na uroczystości obecny był Minister Oświaty i Wychowania – Jerzy  Kuberski. Kolejnymi dyrektorami byli: Jan Szuta, Jerzy  Preis i  Jan Jedziński .

W  NOWEJ RZECZYWISTOŚCI –  1989-2013

W III RP szkołę wprowadził Janusz Piechowski ( 01.12.1985 – 31.08.1992) .Następnym dyrektorem został Zdzisław Brzeziński i pełnił tę funkcję do 31.08.2000 roku.  

W  wyniku reformy oświaty w 1999 roku utworzono Publiczne Gimnazjum w Wielkim Klinczu, którym kierował Tomasz Derra. Wkrótce okazało się, że warunki lokalowe gimnazjum nie odpowiadają  liczbie uczniów. Kierując się dobrem ucznia władze gminy podjęły uchwałę o budowie  nowego budynku dla gimnazjum.  Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 03.09.2001r.     

   01.09.2000r dyrektorem szkoły podstawowej została  Gabriela Piankowska, która  pełniła  tę funkcję  z  wielkim  oddaniem od 01.09.2000 roku aż do śmierci 23.04.2004 roku. Od 25.04.2004r. do 31.08.2004 roku stanowisko dyrektora piastowała Krystyna Marczyk. 

      Z dniem 01.09.2004 roku  połączono  dotychczasową  szkołę podstawową z przedszkolem oraz gimnazjum i nadano im wspólną nazwę Zespół Kształcenia  w Wielkim Klinczu. Dyrektorem nowej jednostki do 27 marca 2007 roku był  Tomasz  Derra . Od 28 marca 2007 roku   obowiązki dyrektora Zespołu Kształcenia przejęła Krystyna Marczyk, która  prowadziła tę placówkę do31 sierpnia 2008 roku.  W nowym roku szkolnym  2008\2009  stanowisko  powierzono  Grażynie Wołodzin, która prowadziła szkołe do 31.08.2014r. 01.09.2014r obowiązki dyrektora Zespołu kształcenia w wielkim Klinczu przejął Wojciech Drzewińki.

  Na przestrzeni dziesięcioleci funkcjonowały i funkcjonują w naszej szkole liczne organizacje, i kółka zainteresowań, i zawsze cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Odwiedzali nas powszechnie znani goście m.in.: w 1975 roku Jerzy Kuberski – Minister Oświaty i Wychowania, w 1994 roku Michał Wilczyński – wiceminister Ochrony Środowiska,  a w 1995 roku biskup Jan Bernard Szlaga, pierwszy ordynariusz Diecezji Pelplińskiej.

      Zespół  Kształcenia  w  roku  szkolnym 2014\2015  liczy uczniów , nauczycieli i  pracowników  administracji i obsługi. Jest najliczniejszą szkołą w gminie Kościerzyna. W skład zespołu wchodzą budynek przedszkola, szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka, sala gimnastyczna oraz dwie pracownie komputerowe.

   Szkoła jest także bardzo ważną placówką kulturalną dla mieszkańców wsi, którzy mogą brać udział w licznych uroczystościach i imprezach.