Harmonogram dowozów

Dowóz:

Puc  7:00
Mały Klincz  – skrzyżowanie 7:03
Zielenin 7:06
Mały Klincz  7:10
Mały Klincz Stadion  7:15
Szkoła 7:17

Odwozy :

poniedziałek 14:25
wtorek 14:25
środa: I odwóz 14:25 II odwóz 15:15
czwartek 14:25
piątek: I odwóz  12:30, II odwóz  14:25

Wszystkie dowozy i odwozy obsługuje gimbus.

 

REGULAMIN DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW

ZESPOŁU KSZTAŁCENIA W WIELKIM KLINCZU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Gmina Kościerzyna. Organizator dowozów określa przystanki dla autobusów szkolnych i liczbę odjazdów.

 2. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły i przekazuje opiekunowi dowozów.

 3. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów po sprawdzeniu listy obecności.

 4. Godziny dowozów i odwozów ustala się wspólnie z Dyrektorem Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu.

 5. Dyrektor szkoły informuje przewoźnika o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.

 6. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku.

 7. Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorem szkoły oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi w szkole w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły.

 8. Opiekun szkolnego autobusu odprowadza uczniów dowożonych pod drzwi wejściowe do szkoły i przekazuje ich wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi dyżurnemu.

 9. Uczniowie wsiadają do autobusu szkolnego i wysiadają tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.

 10. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

 11. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.

 12. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich opiekunowi szkole, oraz od chwili odebrania uczniów ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

 13. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.

 14. Na początku roku szkolnego opiekunowie w porozumieniu z wychowawcami zbierają pisemne oświadczenia rodziców o zapoznaniu się z treścią regulaminu. Informację zwrotną należy uzyskać do 15 września.

UCZEŃ

 1. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.

 2. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun informuje ustnie dyrektora szkoły, w której uczeń się uczy.

 3. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekunów.

 4. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,
b )wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
c) niszczyć foteli, oraz innych przedmiotów znajdujących się w autobusie,
d )zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób, e) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,
f) rozmawiać z kierowcą.

 1. Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 2. Uczniowie nie zapisani w dzienniku lub inne osoby mogą być przewożeni szkolnym autobusem tylko za zgodą opiekuna pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.

 3. Powrót ze szkoły uczniów objętych dowozami innym środkiem lokomocji może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia złożonego u nauczyciela świetlicy (jednorazowego lub stałego) podpisanego przez rodziców (opiekuna prawnego). Wzór takiego zwolnienia znajduję się na stronie internetowej szkoły jako załącznik numer 2 do Regulaminu dowozu i odwozu uczniów Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu.

 4. W przypadku (dotyczy tylko odwozu), gdy uczeń spóźni się na autobus szkolny, zobowiązany jest udać się do sekretariatu szkoły i zgłosić swoje spóźnienie pracownikowi administracyjnemu lub wicedyrektorowi szkoły.

załącznik 1 – pobierz

załącznik 2 – pobierz