EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu

z dnia 1 czerwca 2020 r.

w sprawie sposobu przygotowania, organizacji  i przebiegu egzaminu ósmoklasisty

Na podstawie:

  • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019r.poz. 1481, z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych  warunków  i  sposobu przeprowadzania  egzaminu  ósmoklasisty(Dz.U. z2017 r. poz. 1512, z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
  • § 11i ust. 1i1a rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia 20 marca 2020r. wsprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.),w tymw szczególności rozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r.zmieniającegoww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 891),zwanego dalej „rozporządzeniem1905”, w uzgodnieniu z ministrem  właściwym do  spraw oświaty i wychowania, ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty, egzaminu   gimnazjalnego   orazegzaminu maturalnegow2020r.

w celu zapewnienia właściwego, przygotowania, organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty określa się następujące zasady i procedury postępowania w zakresie: 

§ 1

Zasad informowania i przekazywania wiadomości w odniesieniu do organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

1. Organizację procesu informowania i przekazywania zdającym egzaminy oraz ich rodzicom   i nauczycielom określają  „Procedury obiegu informacji  podczas przygotowania i przebiegu egzaminu ósmoklasisty”.

2.  Procedury stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Opracowania i wdrożenia procedur organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

  1. Organizację procesu przygotowania i przeprowadzania egzaminu opisują „Procedury organizacji i przebiegu egzaminu”.
  2. Procedury stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Opracowania i wdrożenia procedur bezpieczeństwa epidemicznego podczas organizacji egzaminu.

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego zdającym egzamin ósmoklasisty w okresie epidemii COVID-19 zostają opracowane i wdrożone w życie „ Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące podczas organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”.
  2. Procedury stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Opracowania i wdrożenia  procedur postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przypadku zakażenia COVID – 19 w trakcie przebiegu egzaminu. 

  1. Podczas egzaminu obowiązują  na wypadek podejrzenia lub stwierdzenia przypadku zakażenia się koronawirusem „Procedury postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przypadku zakażenia COVID – 19”.
  2. Procedury stanowią załącznik nr 4 do zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wielki Klincz, dnia 1 czerwca 2020r.           

Dyrektor Zespołu Kształcenia
w Wielkim Klinczu