Mały Samorząd uczniowski

Mały Samorząd Uczniowski kl. I-III w roku szkolnym 2022/2023

Opiekunowie:

Marta Browarczyk  (wychowawca kl. 3b)

Maria Plata  ( wychowawca kl. 2a )

Przedstawiciele klas I-III:

Gracja Ternowoj kl. 1a

Zuzanna Kruszyńska  kl. 1b

Marcel Jach  kl. 2a

Nikola Roda  kl. 2b

Zofia Kalinowska  kl. 3a

Paulina Grosz  kl. 3b

Powołanie Małego Samorządu Uczniowskiego ma na celu przygotowanie najmłodszych uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu naszej szkoły. W okresie pandemii zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów, dbanie o higienę rąk i ich dezynfekcję.

Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III powinno zajmować ważne miejsce. Poprzez jej tworzenie uczymy aktywności, umiejętności pracy w zespole, indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych oraz rozwijania własnych zainteresowań. Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności klasy i szkoły. Mały Samorząd Uczniowski będzie realizował zadania wynikające ze „Statutu szkoły”, „Planu wychowawczego” oraz realizował własne założenia mające na celu aktywizowanie uczniów. Będzie realizował zadania zgodne z misją i wizją szkoły. Mały Samorząd Uczniowski będzie posiłkował się w swojej działalności narzędziami i zasobami cyfrowymi uwzględniając bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Działania wychowawcze szkoły: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

Postanowienia ogólne:

W szkole działa Mały Samorząd Uczniowski kl. I-III.

Mały Samorząd Uczniowski  tworzą uczniowie klas I- III.

Struktura organizacyjna  Małego Samorządu Uczniowskiego.

Wszyscy uczniowie klas I- III należą do Małego Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.

Nad prawidłową realizacją zadań czuwają opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego klas I-III.

Przedstawiciele klas I-III biorą udział w spotkaniach Małego Samorządu Uczniowskiego kl. I-III

 Cel główny:

Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III

 Cele szczegółowe:

 • reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu,
 • kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym,
 • uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią,
 • zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka),
 • kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole,
 • realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, zdrowotną, ekologiczną, matematyczną,
 • wykorzystanie w systemie komunikacji narzędzi i zasobów cyfrowych, zwracanie uwagi na bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych,
 • wzmacnianie poczucia więzi z własną szkołą i dumy z przynależności do społeczności uczniowskiej,
 • stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej,
 • tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

Założenia:

 • Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 • Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.
 • Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 • Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.
 • Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.
 • Prowadzenie tablicy informacyjnej Małego Samorządu Uczniowskiego kl. I-III.
 • Sporządzanie gazetek okolicznościowych.
 • Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
 • Organizacja konkursów (w systemie stacjonarnym i ewentualnie zdalnym).

Formy realizacji:

 • Przygotowanie wydarzeń szkolnych zgodnie z obowiązującymi procedurami reżimu sanitarnego).
 • Bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej.
 • Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka.
 • Kontynuacja współpracy z w/w instytucjami.
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I- III
 • Wzmacnianie zasad zdrowego odżywiania poprzez udział w Programie „Owoce i warzywa w szkole”.

Zadania opiekunów samorządu uczniowskiego:

 • Opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego czuwają nad całokształtem prac samorządu.
 • Pośredniczą między uczniami a Dyrektorem i innymi nauczycielami.
 • Doradzają i wspomagają inicjatywę uczniowską.
 • Zapobiegają i pośredniczą w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.