Stołówka

UWAGA! Dzieci chętne do skorzystania z obiadów w roku szkolnym 2023/2024.
            Warunkiem korzystania z obiadów w bieżącym roku szkolnym jest wypełnienie karty zgłoszenia.
            Kartę proszę składać w administracji szkoły.

Szkoła

– obiad : 11 zł / dzień

– herbata : 6 zł / m-c

Opłaty za obiady regulujemy do 10-go dnia każdego m-ca w godz. 9 – 11

 

JADŁOSPIS do pobrania

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu

 

§ UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych dla uczniów oraz pracowników szkoły.
 1. Warunkiem korzystania z posiłków jest wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszenia.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  • uczniowie wnoszący opłaty indywidualne,
  • pracownicy zatrudnieni w szkole wnoszący opłaty indywidualne.
 1. Posiłki wydawane są w godzinach:
  • 11:30-11:45
  • 12:30-12:45

§ OPŁATY

 

 1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u intendenta  Szkoły w Sekretariacie do 10-go każdego miesiąca,
 2. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 10-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, zostają wypisani z obiadów.
 3. Wpłaty u intendenta potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem intendenta. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.

§ ZWROTY ZA OBIAD

 

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych,. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie lub u intendenta osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 15.00 poprzedniego dnia. Tylko zgłoszone nieobecności będą odliczanie
 2. W przypadku planowanej nieobecności w szkole całej klasy /wycieczki, obozy sportowe, zielone szkoły, zawody wychowawca powinien zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.
 3. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów
 4. Informacji odnośnie miesięcznej opłaty za żywienie prosimy zasięgać u intendenta szkoły, na naszej stronie internetowej lub na tablicy ogłoszeń w świetlicy.
 5. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy pisemnie zgłosić do intendenta, najpóźniej na 3 dni przed rezygnacją.

 

§ ZASADY ZACHOWANIA NA STOŁÓWCE

 

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść do wyznaczonego okienka.
 3. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu).
 4. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 5. W stołówce szkolnej uczeń powinien:
  • zachować porządek przy odbiorze drugiego dania oraz przy oddawaniu naczyń,
  • zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,
  • zostawić po sobie porządek ( odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku),
  • szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,
  • naprawić uczynioną szkodę.
 1. Za porządek na stołówce szkolnej odpowiedzialni są uczniowie dyżurujący w danym dniu.
 2. Opiekę nad uczniami w stołówce szkolnej sprawują nauczyciele dyżurujący.
 3. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia plecaków przed stołówką.
 4. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice oraz Dyrektor szkoły.