Stołówka

UWAGA! Dzieci chętne do skorzystania z obiadów w roku szkolnym 2020/2021.
            Warunkiem korzystania z obiadów w bieżącym roku szkolnym jest wypełnienie karty zgłoszenia.
            Kartę proszę składać w administracji szkoły.

Za obiady w październiku płacimy:

Szkoła
– obiad : 84 zł (21 dni x 4 zł )
– herbata : 4 zł
Opłaty za obiady regulujemy do 10-go dnia każdego m-ca w godz. 9 – 11

JADŁOSPIS do pobrania

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu

§ UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 • uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne
 • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS, GOPS
 • pracownicy zatrudnieni w szkole
 1. Posiłki wydawane są w godzinach:
 • 11:25-11:40 Szkoła Podstawowa
 • 12:25-12:40 Gimnazjum

§ OPŁATY

 1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u Intendenta  Szkoły w Sekretariacie do 10-go każdego miesiąca, w wyjątkowych sytuacjach  na prośbę Rodziców wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty.
 2. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 10-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.
 3. Wpłaty u Intendenta potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem intendenta. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.

§ ZWROTY ZA OBIAD

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi dłużej niż jeden dzień.
 2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie lub u intendenta osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 15.00 poprzedniego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 3. W przypadku planowanej nieobecności w szkole całej klasy/wycieczki, obozy sportowe, zielone szkoły, zawody wychowawca powinien zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.
 4. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 5. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, intendent pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów
 6. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy pisemnie zgłosić do intendenta, najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

§ ZASADY ZACHOWANIA NA STOŁÓWCE

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść do wyznaczonego okienka.
 3. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu).
 4. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 5. W stołówce szkolnej uczeń powinien:
 • zachować porządek przy odbiorze drugiego dania oraz przy oddawaniu naczyń,
 • zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,
 • zostawić po sobie porządek ( odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku),
 • szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,
 • naprawić uczynioną szkodę.
 1. Za porządek na stołówce szkolnej odpowiedzialni są uczniowie dyżurujący w danym dniu.
 2. Opiekę nad uczniami w stołówce szkolnej sprawują nauczyciele dyżurujący.
 3. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia plecaków przed stołówką.
 4. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice oraz Dyrektor szkoły.