STYPENDIUM EDUKACYJNE GMINY KOŚCIERZYNA

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Wnioski o „Stypendium Edukacyjne Gminy Kościerzyna” jako wyróżnienie dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych można składać w siedzibie Gminy Kościerzyna

do dnia 30.09.2023 r.

 

O stypendium Edukacyjne mogą ubiegać się uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kościerzyna.

Stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał co najmniej:

  • W przypadku uczniów klas V i Vi szkół podstawowych średnią 5,50 z ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego
  • W przypadku uczniów klas VII i absolwentów szkół podstawowych średnią 5,30 z ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego

A ponadto spełnia dodatkowo minimum jedno z poniższych kryteriów:

  • Jest laureatem bądź finalistą olimpiad i konkursów przedmiotowych w tym międzynarodowych, ogólnopolskich, oraz szczebla wojewódzkiego,
  • Legitymuje się osiągnięciami z wybranej dziedziny i ujawnia szczególne uzdolnienia,
  • Aktywnie działa społecznie na rzecz lokalnego środowiska .

 

Poniżej w załączniku Uchwała Rady Gminy oraz wzór wniosku do pobrania.

Uchwała stypendium

Wniosek stypendium

 

Aleksandra Wardyn