Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:

– wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe)
– czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma)
– wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela)

 1. Jednorazowo wypożyczyć można 1 książkę na okres dwóch tygodni. Przeczytane książki powinniśmy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 2. Zbiory naszej biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 3. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej (zniszczonej).
 4. Wszystkie wypożyczone książki muszą wrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

 

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników

i materiałów edukacyjnych

 Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Przedmiot regulaminu

 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:
 • zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych,
 • tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,
 1. postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 2. Każdy uczeń powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych i z godzinami otwarcia biblioteki podręczników szkolnych.
 3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.
 4. Podręczniki wypożyczane do domu Bibliotekarz zapisuje w karcie czytelnika
 5. Zwrot wypożyczonych podręczników Bibliotekarz potwierdza w karcie czytelnika.

 

Rozdział II

 ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

 1. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:
 • wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne,
 • zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną lub papierową,
 • przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
 1. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie zamówienia złożonego przez Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.
 3. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

Rozdział IV

 UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§1

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I roku szkolnym 2014/2015 lub później.
 2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
 3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczona w dzienniku lekcyjnym.
 4. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego.

§2

Okres trwania wypożyczenia

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.
 2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 20 czerwca danego roku.
 3. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w §3 Regulaminu.
 4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
 5. Zwrot podręcznika warunkuje uzyskanie wpisu na karcie czytelnika, świadczącego o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.

§3

Procedura wypożyczania podręcznika

 1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy, na podstawie listy z dziennika klasowego pobiera z Biblioteki podręczniki i materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy, dodatkowo egzemplarz dla nauczyciela.
 2. Wraz z przekazaniem podręcznika lub materiałów edukacyjnych wychowawca ma obowiązek podpisać listę użyczenia podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych, a wychowawca najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego zobowiązany jest przekazać do Biblioteki.

§4

Zmiana Szkoły

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w Szkole zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.
 2. W tym momencie przestaje obowiązywać Umowa użyczenia, co potwierdza Bibliotekarz, wydając Rodzicowi stosowne potwierdzenie.
 3. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

§1

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.
 2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 4. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczania (np. pracy domowej).
 5. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem.

§2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
 2. Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich

§3

Zakres odpowiedzialności

 1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
 • kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub
 • kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22 ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa (4,34 zł za każdą część podręcznika)
 1. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły.

§4

Zwrot podręczników

 1. W przypadku braku zwrotu podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie określonym w niniejszym Regulaminie Szkoła może żądać od rodziców ucznia:
 • pokrycie kosztów zakupu podręcznika lub materiałów edukacyjnych
 1. Wartość nieoddanych w terminie podręczników określa Dyrektor Szkoły.
 2. W celu uzyskania od rodziców ucznia kosztu niezwróconego w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego Biblioteka, wysyła do Rodziców wezwanie do zapłaty.
 3. W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za niezwrócone podręczniki szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

Rozdział VI

INWENTARYZACJA

 1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.
 2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowieniu.
 2. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych.
 3. Sprawy sporne między nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
 5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.